מכרזים תנאי סף - הגדרה (ויקפדיה)
חוק חובת המכרזים מגדיר את הנדרש את החובה ואת הנדרש להגנתו של המפרסם,בהיבט זה של החוק מותר למפרסם לבקש הגנות,לפרסם אותם ולדרוש אותם,כולל דרישות מיוחדות הנדרשות לטובת המכרז ולהבטחת זכויותיו,אז איפה הבעיה?
לכאורה הכל בסדר מי שעומד בדרישות יכול בעצם לגשת למכרז ולהתמודד שווה בין שוויםףלצערנו אין זה כך,מהות הבעיה היא בעצם לא בתנאי הסף אלה האם הם צריכים להכלל במסגרת אותו מכרז כלומר- האם עורך המכרז ציין סעיפים בדרישות הסף למכרז שאינם צריכים להכלל בו? 
מהות הבעיה בתנאי סף
"עבור כל תנאי שמעצב המכרז הגדיר כתנאי סף, עליו לשאול את עצמו האם זהו אכן תנאי בלעדיו אין, האם באמת אין הוא מעוניין במציע שאינו עומד בתנאי זה – אפילו אם יתר המרכיבים בהצעתו עונים על דרישות המכרז במלואן, אם התשובה לשאלה זו חיובית אזי תנאי הסף במקומו, ואם היא שלילית, ראוי שתנאי זה לא יוגדר כתנאי סף אלא כאמת – מידה".
זו המהות של הבעיה בתנאי הסף לעסקים קטנים - למרביתם קשה מאוד לעמוד בתנאי סף שאין באפשרותם לישם (לעיתים זה גם בלוף של החברות הגדולות) וזה מה שמבדל אותם בד"כ מעסקים גדולים,לא הידיעה על קיום מכרז כזה או אחר,
כאן צריך לבוא פיקוח מלמעלה שבודק את עורך המכרז שואל את השאלות הנכונות,ומוודא יכולת נירחבת של עסקים קטנים לגשת למכרז ולו גם בשנוי מבנה המכרז לא תכולה שגם היא לדעתי לפעמים מוגזמת ומהווה מכשול להענות- אני אתן דוגמאות לכך בהמשך.
גם אם העסק הקטן אינו יודע על קיומם של כל המכרזים שיפעת,או אשכול,או אחר מצליחים לפרסם ,תמיד יש מכרזים שאנחנו כעסקים קטנים יודעים עליהם ואיננו יכולים להתמודד בהם,כמו שנאמר לעיתים מכרז אחד כזה יוצר מחזור עיסקי ונופח רוח חיים לעסק קטן , מה שנמנע ממנו היום , יש סיבות לכך אשתדל לעמוד על נקודה זו גם כן בהמשך.

לקוראים אתן לכם דוגמא למכרז עם תנאי סף שבימים אלה יכריזו בו על זוכה/ים , מכרז ממשלתי העוסק ברכישה אספקה והתקנה של ציוד תקשורת פסיבי לכלל משרדי הממשלה,זה מכרז מרכזי,מכרז מסגרת שהזוכות בו הקודמות היו חברת בינת יישום ומגלקום.
איני יודע מי ניגש למכרז,אני לא מכיר את עורך המכרז,אני קורא את מה שכולם יכולים לקרא בפרסומים
מודעה לעיתונות (קישור) תיקראו בבקשה את הערותי באדום לסעיפים 
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
  1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין. מובהר כי היה והמציע הינו שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין.למה תאגיד מלה פסול בעוסק מורשה?
  2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). להוכחת עמידתו בדרישות אלו על המציע להגיש את כל האישורים הנדרשים בחוק.מקובל
  3. המציע הנו בעל רשיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק - נס"ר בהתאם לדרישות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.מי שבקיא בחוק יודע שאין קשר בינו לבין המכרז הזה ובנוסף שימו לב זה אומר שלעסק הקטן נידרש כ"א של מהנדסים וטכנאים ועוד התניות של החוק ציטוט מתוך רשיון לנסר:"2.8 בעל הרשיון יעסיק צוות טכני מקצועי ומנוסה התואם את היקף הפעילות. הצוות יכלול לפחות 4 מהנדסים או הנדסאים או טכנאים מוסמכים עם ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום הבזק (טלקומוניקציה), מתוכם לפחות מהנדס אחד עם ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום הבזק. לכמה עסקים קטנים יש כ"א כזה שיאפשר הענות למכרז?????
  4. המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), וגורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר בשני מציעים. כמו כן, המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה (עם זאת, לאחר הזכייה מציע זוכה יוכל להתקשר עם מציע שלא זכה לצורך שירותי קבלנות משנה).
  5. נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים בהתאם לאמור במסמכי המכרז בסעיף ‏11 להלן.
  6. המציע עוסק במתן שירותי אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית, ברצף, החל מיום 1.1.2015, או מוקדם יותר.
  7. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 10 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לרשתות תקשורת נתונים, בהיקף של לפחות 1,000 נקודות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  8. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 5 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לחדרי תקשורת בהיקף של 10 מסדי תקשורת לפחות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  9. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לחדרי שרתים בהיקף של 30 מסדים לפחות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  10. יובהר כי אין מניעה להשתמש בפרויקט אחד לצורך הוכחת העמידה בשניים הוא יותר מתנאי הניסיון המנויים בסעיפים ‏8.7 עד ‏8.9 לעיל, ככל שהדבר מתאפשר.
  11. המציע מעסיק בהיקף העסקה של 100% משרה, לפחות 5 טכנאי שירות שלהם הסמכת יצרן מאחד היצרנים להם נדרש לספק הצהרת יצרן. להוכחת העמידה בתנאי זה על המציע להגיש בהצעתו רשימה שמית, הכוללת מס' ת.ז של הטכנאים המועסקים על ידו וההסמכות הקיימות לכל טכנאי מכל יצרן.
  12. במהלך השנים 2015 ועד 2017  ביצע המציע בישראל, במצטבר, פרויקטים בתחום תשתיות תקשורת פסיבית בהיקף של לפחות 40 מיליון ש"ח.
  13. למציע 3 לקוחות בישראל אשר רכשו ממנו, כל אחד בנפרד, במהלך השנים 2015 עד 2017 במצטבר, מערכות ושירותים בתחום הציוד הפסיבי, בהיקף של לפחות 3 מליון ש"ח כל לקוח.
     קבלני משנה - בתנאי הסף מה נדרש מהם?
    לאור היקף המכרז,חשיבותו ,והסכומים הכספיים, מורכבותו ברמת הציוד,ידע טכני ,דרישות מנימליות תקראו: 
  1. המציע רשאי להעסיק לצורך מתן השירותים קבלני משנה אשר עומדים בתנאים הבאים:
   1. לקבלן המשנה נסיון של לפחות שנתיים קודם למועד הגשת ההצעות (או לתחילת העבודה באם הקבלן יצורף לאחר קביעת הזוכה) בהתקנת תשתיות תקשורת פסיבית ותקשורת נתונים.
   2. על כל המתקינים והטכנאים המועסקים על ידי קבלן המשנה להיות בעל נסיון של 6 חודשים לפחות בתחומים הרלבנטים לסוג השירות שהוא יעניק במסגרת המכרז.
   3. יובהר, כי דרישות אילו יחולו גם על קבלני משנה שיצורפו לאחר בחירת הזוכה.        "" סוף תנאי סף נדרשים יש המשך לדרישות מיצרנים.
 עמיתי למקצוע וקוראים יקרים,אתם מבינים מה המשמעות? החברות הזוכות בחלקן הגדול לא מעסיקות כ"א אלה קבלני משנה , כן אותם קבלנים עם חצי שנה נסיון ,אפשר להרוויח על גבם את כל השמנת,הם גם נושאים באחריות הביצוע,המוצר שהלקוח מקבל, כן אותו לקוח שלקח יועץ,שכתב מיפרט וכתב כמויות איכותי והם המבצעים,יהיו ככל שיהיו ואני מעריך שיהיו טובים ,יכלו גם הם וגם עסקים אחרים שהחברות הגדולות לא יקחו אותם לבצע ישירות או תחת הזוכים אבל דעו  כי סה"כ יהיו 2 עד 3 קבלני משנה בביצוע של כל הפרויקטים  במכרז זה בשוטף,ועם יהיה פרויקט גדול יותר בהנחה שיהיה ישתפו יותר קבלני משנה עדיין רוב המבצעים לא שם,ויש מבצעים(קבלני משנה) רציניים שהיו מסוגלים לבצע כמעט כל פרוקט במסגרת מכרז מסגרת זה,אולי בשת"פ עם קבלן נוסף ולהנות מהכנסה .אז בעצם נשאלת השאלה למה עורכי המכרז ומבקריהם לא ערים לתופעה? היא קיימת עשרות שנים היא לא חדשה.
המשך יבוא.........
                                                      
 
 
 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

מכרזים תנאי סף - הגדרה (ויקפדיה)
חוק חובת המכרזים מגדיר את הנדרש את החובה ואת הנדרש להגנתו של המפרסם,בהיבט זה של החוק מותר למפרסם לבקש הגנות,לפרסם אותם ולדרוש אותם,כולל דרישות מיוחדות הנדרשות לטובת המכרז ולהבטחת זכויותיו,אז איפה הבעיה?
לכאורה הכל בסדר מי שעומד בדרישות יכול בעצם לגשת למכרז ולהתמודד שווה בין שוויםףלצערנו אין זה כך,מהות הבעיה היא בעצם לא בתנאי הסף אלה האם הם צריכים להכלל במסגרת אותו מכרז כלומר- האם עורך המכרז ציין סעיפים בדרישות הסף למכרז שאינם צריכים להכלל בו? 
מהות הבעיה בתנאי סף
"עבור כל תנאי שמעצב המכרז הגדיר כתנאי סף, עליו לשאול את עצמו האם זהו אכן תנאי בלעדיו אין, האם באמת אין הוא מעוניין במציע שאינו עומד בתנאי זה – אפילו אם יתר המרכיבים בהצעתו עונים על דרישות המכרז במלואן, אם התשובה לשאלה זו חיובית אזי תנאי הסף במקומו, ואם היא שלילית, ראוי שתנאי זה לא יוגדר כתנאי סף אלא כאמת – מידה".
זו המהות של הבעיה בתנאי הסף לעסקים קטנים - למרביתם קשה מאוד לעמוד בתנאי סף שאין באפשרותם לישם (לעיתים זה גם בלוף של החברות הגדולות) וזה מה שמבדל אותם בד"כ מעסקים גדולים,לא הידיעה על קיום מכרז כזה או אחר,
כאן צריך לבוא פיקוח מלמעלה שבודק את עורך המכרז שואל את השאלות הנכונות,ומוודא יכולת נירחבת של עסקים קטנים לגשת למכרז ולו גם בשנוי מבנה המכרז לא תכולה שגם היא לדעתי לפעמים מוגזמת ומהווה מכשול להענות- אני אתן דוגמאות לכך בהמשך.
גם אם העסק הקטן אינו יודע על קיומם של כל המכרזים שיפעת,או אשכול,או אחר מצליחים לפרסם ,תמיד יש מכרזים שאנחנו כעסקים קטנים יודעים עליהם ואיננו יכולים להתמודד בהם,כמו שנאמר לעיתים מכרז אחד כזה יוצר מחזור עיסקי ונופח רוח חיים לעסק קטן , מה שנמנע ממנו היום , יש סיבות לכך אשתדל לעמוד על נקודה זו גם כן בהמשך.

לקוראים אתן לכם דוגמא למכרז עם תנאי סף שבימים אלה יכריזו בו על זוכה/ים , מכרז ממשלתי העוסק ברכישה אספקה והתקנה של ציוד תקשורת פסיבי לכלל משרדי הממשלה,זה מכרז מרכזי,מכרז מסגרת שהזוכות בו הקודמות היו חברת בינת יישום ומגלקום.
איני יודע מי ניגש למכרז,אני לא מכיר את עורך המכרז,אני קורא את מה שכולם יכולים לקרא בפרסומים
מודעה לעיתונות (קישור) תיקראו בבקשה את הערותי באדום לסעיפים 
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
  1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין. מובהר כי היה והמציע הינו שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין.למה תאגיד מלה פסול בעוסק מורשה?
  2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). להוכחת עמידתו בדרישות אלו על המציע להגיש את כל האישורים הנדרשים בחוק.מקובל
  3. המציע הנו בעל רשיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק - נס"ר בהתאם לדרישות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.מי שבקיא בחוק יודע שאין קשר בינו לבין המכרז הזה ובנוסף שימו לב זה אומר שלעסק הקטן נידרש כ"א של מהנדסים וטכנאים ועוד התניות של החוק ציטוט מתוך רשיון לנסר:"2.8 בעל הרשיון יעסיק צוות טכני מקצועי ומנוסה התואם את היקף הפעילות. הצוות יכלול לפחות 4 מהנדסים או הנדסאים או טכנאים מוסמכים עם ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום הבזק (טלקומוניקציה), מתוכם לפחות מהנדס אחד עם ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום הבזק. לכמה עסקים קטנים יש כ"א כזה שיאפשר הענות למכרז?????
  4. המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), וגורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר בשני מציעים. כמו כן, המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה (עם זאת, לאחר הזכייה מציע זוכה יוכל להתקשר עם מציע שלא זכה לצורך שירותי קבלנות משנה).
  5. נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים בהתאם לאמור במסמכי המכרז בסעיף ‏11 להלן.
  6. המציע עוסק במתן שירותי אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית, ברצף, החל מיום 1.1.2015, או מוקדם יותר.
  7. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 10 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לרשתות תקשורת נתונים, בהיקף של לפחות 1,000 נקודות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  8. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 5 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לחדרי תקשורת בהיקף של 10 מסדי תקשורת לפחות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  9. במהלך התקופה שהחלה ביום 1.6.2015, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים בישראל של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לחדרי שרתים בהיקף של 30 מסדים לפחות בכל פרויקט (להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף את שמות הלקוחות ופרטיהם).
  10. יובהר כי אין מניעה להשתמש בפרויקט אחד לצורך הוכחת העמידה בשניים הוא יותר מתנאי הניסיון המנויים בסעיפים ‏8.7 עד ‏8.9 לעיל, ככל שהדבר מתאפשר.
  11. המציע מעסיק בהיקף העסקה של 100% משרה, לפחות 5 טכנאי שירות שלהם הסמכת יצרן מאחד היצרנים להם נדרש לספק הצהרת יצרן. להוכחת העמידה בתנאי זה על המציע להגיש בהצעתו רשימה שמית, הכוללת מס' ת.ז של הטכנאים המועסקים על ידו וההסמכות הקיימות לכל טכנאי מכל יצרן.
  12. במהלך השנים 2015 ועד 2017  ביצע המציע בישראל, במצטבר, פרויקטים בתחום תשתיות תקשורת פסיבית בהיקף של לפחות 40 מיליון ש"ח.
  13. למציע 3 לקוחות בישראל אשר רכשו ממנו, כל אחד בנפרד, במהלך השנים 2015 עד 2017 במצטבר, מערכות ושירותים בתחום הציוד הפסיבי, בהיקף של לפחות 3 מליון ש"ח כל לקוח.
     קבלני משנה - בתנאי הסף מה נדרש מהם?
    לאור היקף המכרז,חשיבותו ,והסכומים הכספיים, מורכבותו ברמת הציוד,ידע טכני ,דרישות מנימליות תקראו: 
  1. המציע רשאי להעסיק לצורך מתן השירותים קבלני משנה אשר עומדים בתנאים הבאים:
   1. לקבלן המשנה נסיון של לפחות שנתיים קודם למועד הגשת ההצעות (או לתחילת העבודה באם הקבלן יצורף לאחר קביעת הזוכה) בהתקנת תשתיות תקשורת פסיבית ותקשורת נתונים.
   2. על כל המתקינים והטכנאים המועסקים על ידי קבלן המשנה להיות בעל נסיון של 6 חודשים לפחות בתחומים הרלבנטים לסוג השירות שהוא יעניק במסגרת המכרז.
   3. יובהר, כי דרישות אילו יחולו גם על קבלני משנה שיצורפו לאחר בחירת הזוכה.        "" סוף תנאי סף נדרשים יש המשך לדרישות מיצרנים.
 עמיתי למקצוע וקוראים יקרים,אתם מבינים מה המשמעות? החברות הזוכות בחלקן הגדול לא מעסיקות כ"א אלה קבלני משנה , כן אותם קבלנים עם חצי שנה נסיון ,אפשר להרוויח על גבם את כל השמנת,הם גם נושאים באחריות הביצוע,המוצר שהלקוח מקבל, כן אותו לקוח שלקח יועץ,שכתב מיפרט וכתב כמויות איכותי והם המבצעים,יהיו ככל שיהיו ואני מעריך שיהיו טובים ,יכלו גם הם וגם עסקים אחרים שהחברות הגדולות לא יקחו אותם לבצע ישירות או תחת הזוכים אבל דעו  כי סה"כ יהיו 2 עד 3 קבלני משנה בביצוע של כל הפרויקטים  במכרז זה בשוטף,ועם יהיה פרויקט גדול יותר בהנחה שיהיה ישתפו יותר קבלני משנה עדיין רוב המבצעים לא שם,ויש מבצעים(קבלני משנה) רציניים שהיו מסוגלים לבצע כמעט כל פרוקט במסגרת מכרז מסגרת זה,אולי בשת"פ עם קבלן נוסף ולהנות מהכנסה .אז בעצם נשאלת השאלה למה עורכי המכרז ומבקריהם לא ערים לתופעה? היא קיימת עשרות שנים היא לא חדשה.
המשך יבוא.........
                                                      
 
 
 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp